Om ACT Programmet

Om ACT Treningsprogrammet 2024 – 2025

12 dagers treningsprogram, fordelt på 4 kurssamlinger.

Målgruppe

Helsepersonell: psykologer, psykiatere, leger, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, fysioterapeuter og annet helsepersonell med relevant klinisk bakgrunn eller arbeidssituasjon.

Tid

12 dagers treningsprogram, fordelt på 4 kurssamlinger.

Samling 1: 22.-24.05.24
Samling 2: 28.08 – 30.08. 24
Samling 3: 20-22.11.24
Samling 4: 15-17.01.25

Påmeldingsfrist 8. mai 2024

Mål

Klinikere som jobber med ACT har ofte god nytte personlig av å prøve ut ACT- modellen på eget liv. Overordnet mål er at kursdeltakerne over et 12 dagers program sammen vokser til å bli bedre terapeuter.

Kostnad

Samlet pris for 12 dager med undervisning og trening: 32.000 Kr

Program

Samling 1
  •       Opplevelsesbasert workshop, som gir deg erfaring i selv å kjenne ACT-prosesser på egen kropp.
  •       Solid overblikk i ACT-modellen (Hexaflex og «virkbarhetsprinsippet»), og forståelse av psykisk lidelse og velvære fra et ACT-perspektiv. 
  • Øve på å kjenne igjen og å skille de ulike ACT-prosessene som indikerer fastlåsthet eller fleksibilitet. Dette bidrar til at du bedre kan vurdere effekten av intervensjonene dine  

Arbeidsform: Opplevelsesbasert workshop, teori og video

Samling 2
  • Introduksjon og anvendelse ACT-Matrisen både til intervensjon og som kasusverktøy (ACT Matrix).
  • Dybdegjennomgang av ACT-prosessene fleksibel eller rigid oppmerksomhet, verdier – følging, aksept – opplevelsesunngåelse

Arbeidsform:  Demonstrasjon av øvelser, gjentatt trening med tilbakemelding på 2-3 øvelser for hver av ACT-prosessene. 

Samling 3
  • Dybdegjennomgang av ACT-prosessene fusjon – defusjon, begrepsselvet – selvet som kontekst og passivitet – verdibasert handling. Demonstrasjon av øvelser, gjentatt trening med tilbakemelding på 2-3 øvelser for hver av ACT-prosessene. 
  • ACTs underliggende fundament, funksjonell kontekstualisme og klinisk anvendelse av Relational Frame Theory: regelbasert atferd, transformasjon av funksjon, sporing og hvordan bidra til mer selvopprettholdende motivasjon hos pasienter. 
Samling 4

Etter å ha gått i dybden på de to foregående kurssamlingene, samler vi trådene med to dager med trening på fokusert ACT (fACT). Vi bruker også en hel dag på fokus på personlig utvikling av terapeuten og måter å anvende ACT mer flytende på. 

Fra tidligere Workshops

Arbeidsform

Programmet består av en blanding av undervisning, opplevelsesbaserte øvelser, kasus og demonstrasjoner av ACT på både video og live. Du får en unik mulighet til å lære og å trene på spesifikke ACT ferdigheter med feedback både fra de andre deltakerne, og fra erfarne ACT-trenere.

For å skape et godt læringsmiljø har vi erfart at det lønner seg å etablere faste læringsgrupper som jobber sammen over tid. Når læringsgruppene er satt vil vi bruke tid på å introdusere overveid øvelse (deliberate practice) som arbeidsform. Overveid øvelse er en effektiv måte å bygge kliniske ferdigheter på.

 

 

Pensum

Aksept og verdibasert atferdsterapi

ACT - enkelt og greit
Russ Harris

Learning
ACT

Aksept og verdibasert atferdsterapi - artikkel

Aksept og verdibasert atferdsterapi